Återrapportering

Återrapportering om verksamhet och ekonomi ska ske vid 1-2 tillfällen beroende på om förnyad ansökan sker eller inte:

  1. Vid förnyad ansökan per 30/9 ska en delrapport lämnas av pågående beviljad verksamhet/projekt som inkluderar en ekonomisk sammanställning fram till 31/8.
    Vid förnyad ansökan per 28/2 ska en slutrapport för beviljad verksamhet/projekt i samband med den nya ansökan. Slutrapporten ska innehålla en ekonomisk sammanställning över verksamhetens totala kostnader och hur verksamheten har finansierats.
  2. För beviljade ansökningar per 30/9 ska en slutlig redogörelse för beviljad verksamhet/ projekt återrapporteras efter slutförd verksamhet/projekt lämnas senast 28/2. Den slutliga redogörelsen ska innehålla en ekonomisk sammanställning över verksamhetens totala kostnader och hur verksamheten har finansierats.

Sker ingen förnyad ansökan behövs ingen delrapport utan endast en slutrapport senast 28/2 året efter beviljat bidrag/stipendium. Delrapport ska dock lämnas om verksamheten/projektet inte kunnat slutföras under föregående år.

Återrapportering vid förnyad ansökan per 30/9 görs som en del av ansökan i stiftelsens ansökningssystem under fliken ”Delrapport”. Då ska inte nedanstående blankett användas.

Övrig återrapportering ska ske enligt fastställd struktur enligt utgivna blanketter för del- och slutrapport. Delrapportblanketten nedan används endast då verksamheten/projektet inte kunnat slutföras under föregående år.

Ladda ner återrapporteringsmall – Delrapport >>

Ladda ner återrapporteringsmall – Slutrapport >>